Vejldning til Ikast-Brande Kommune i Bevægelse 2021 - uge 35


Ansøgningsfristen er den 8. august 2021

-> Ansøg om tilskud til en eller flere aktiviteter under "Ikast-Brande Kommune i Bevægelse 2021 - uge 35 <-


Folkeoplysningsudvalget i Ikast-Brande Kommune har besluttet at der i 2021 afvikles to bevægelsesuger, henholdsvis i uge 20 og uge 35.

Foreninger og aftenskoler kan afvikle én eller flere aktiviteter i løbet af ugen som eksempelvis åbne træninger, særlige "kom og vær med"-aktiviteter eller "Åben Hus" under overskriften: Ikast-Brande Kommune i Bevægelse.

Kravet til aktiviteterne er, at de skal være gratis at deltage i samt som udgangspunkt være åbne for alle dog således, at det er tilladt at oprette aktiviteter kun for kvinder, mænd, drenge, piger, børn, handicappede eller eksempelvis for en specifik aldersgruppe.

Aktiviteterne skal medvirke til, at arrangørerne kan tiltrække nye medlemmer, fortælle omverdenen om deres aktiviteter samt skabe ny inspiration og/eller udvikling. Det er arrangøren selv, som koordinerer og afvikler aktiviteterne.

Der ydes tilskud med op til 5.000 kr. pr. aktivitet. Én arrangør kan godt ansøge om tilskud til afvikling af flere aktiviteter i løbet af bevægelsesugen, dog således, at der maksimalt kan ansøges om et tilskud på op til 5.000 kr. for bevægelsesugen. Flere arrangører kan, i samarbejde, afholde en aktivitet og modtage op til 5.000 kr. pr. arrangør i samarbejdet.

Der ydes tilskud til eksempelvis leje af rekvisitter eller andre nødvendige materialer til afvikling af aktiviteten/aktiviteterne, brug af eksterne instruktører, præmier og tilsvarende, som tager udgangspunkt i afvikling af det pågældende arrangement og ikke den løbende drift af foreningen. Tilskud til køb af rekvisitter bevilges alene til aktiviteter som efterfølgende forventes anvendt af foreningen. Der kan ikke ansøges om tilskud til ens rekvisitter til to på hinanden følgende bevægelsesuger.

Der kan maksimalt ydes et tilskud på 500 kr. til indkøb af præmier/gaver pr. bevægelsesuge (uanset antal aktiviteter) og indkøb til bevægelsesugen skal forholdsmæssigt stemme overens med deltagerantal og aktivitet.
Der ydes ikke tilskud til indkøb af alkohol under bevægelsesugen.

Tilskudsudbetaling finder sted, når antallet af deltagere i aktiviteten/aktiviteterne er oplyst, og der er indsendt den nødvendige dokumentation for afholdte udgifter.

Tidsplan for Ikast-Brande Kommune i Bevægelse i uge 35

  Dato fra Dato til
Ansøgningsfrist 28. juni 2021 8. august 2021
Tilbagemelding fra Fritid (e-mail / eBoks) 8. august 2021 11. august 2021
Bevægelsesuge 30. august 2021 5. september 2021
Afrapportering 6. september 2021 10. oktober 2021

Fritid annoncerer bevægelsesugens aktiviteter i FOCUS henholdsvis den 18. august 2021 og 25. august 2021.

Vi bruger information fra din(e) ansøgning(er). Husk derfor at angive et kort, men sigende, navn til din aktivitet. Derudover sørger vi for at synliggøre din aktivitet på vores hjemmeside, så borgere mv. kan følge med i ugens aktiviteter, læse beskrivelser osv.

Når din forening skal afrapportere for aktivitet(er) skal der indsendes fakturaer og betalingsdokumentation pr. aktivitet, ligesom din forening skal angive antal deltagere pr. aktivitet.

Du vil modtage nærmere information om afrapporteringen umiddelbart efter bevægelsesugens afslutning.


Ansøgningsfristen er den 8. august 2021

-> Ansøg om tilskud til en eller flere aktiviteter under "Ikast-Brande Kommune i Bevægelse 2021 - uge 35 <-