Vejledning til Aktivitetstilskud

Et tilskud til folkeoplysende foreninger med aktive og betalende medlemmer i alderen 0-24 år.


Ansøg om aktivitetstilskud for 2022

OBS: Du kan først ansøge om aktivitetstilskud, når din forening har indsendt en medlemsindberetning - dette gør du ved at klikke her.

Ansøgningsfristen er den 31. marts

Husk at vedlægge eller indsende en revisorerklæring til din ansøgning om aktivitetstilskud.

Hvis du ikke på tidspunktet for indsendelse af din ansøgning om aktivitetstilskud har en underskrevet revisorerklæring, så vil det i din kvitterings e-mail fremgå, hvordan du skal indsende erklæringen.

 1. Åben og gem revisorerklæringen
 2. Indsend den underskrevne revisorerklæring

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder faste og kontinuerlige fritidsaktiviteter for børn og unge under 25 år, kan ansøge om aktivitetstilskud. Fritidsaktiviteter defineres som idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Der ydes tilskud til foreningers fritidsaktiviteter under forudsætning af, at foreningen er godkendt til at udøve aktiviteterne og under forudsætning af, at aktiviteterne bidrager til at opfylde foreningernes primære formål med foreningsdannelsen.

Fritidsaktiviteter kan ikke være stævner, turneringer, udflugter, ture, lejre eller ekstraordinære aktiviteter som papirindsamling, foredrag m.v.

Aktivitetstilskuddet skal ansøges via Aktiv Ikast-Brande (www.aktivikastbrande.dk) senest den 31. marts hvert år.

Tilskuddet ansøges på baggrund af din forenings medlemmer i forrige kalenderår eller i indeværende sæson.

Hvis din forening ikke allerede er oprettet eller ikke kan få adgang til foreningens bruger via Aktiv Ikast-Brande så kontakt os venligst på Fritid på e-mail: fritid@ikast-brande.dk eller tlf.: 9960 4156.
 

Hvis din forening ansøger om aktivitetstilskud efter den 31. marts og dette ikke i forvejen, skriftligt, er aftalt med Fritid så kan din forening maksimalt modtage et aktivitetstilskud svarende til det tilskud, som din forening modtog ved sidste afregning.
 

Når din forening ansøger om aktivitetstilskud skal der vedlægges en række bilag som dokumentation. Hav derfor disse bilag liggende på din PC, når du påbegynder din ansøgning:

 • Regnskab (eller tilskudsregnskab) dateret og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og foreningens valgte revisor. Vær opmærksom på, at din forenings regnskab vil blive offentliggjort.
 • Medlemsliste (indeholdende navn, fødselsår og bopælskommune på foreningens medlemmer i det kalenderår eller den sæson, som der ansøges på baggrund af
 • Revisorerklæring (underskrevet af registreret, statsautoriseret eller foreningsvalgt revisor)
 • Eventuel dokumentation for forhøjet aktivitetsniveau (uddybes senere i vejledningen)

Aktivitetstilskuddet til din forening bliver beregnet ud fra et samlet antal point. Det samlede antal point afhænger af antallet af aktive og betalende medlemmer i din forening, alderen på medlemmerne, medlemmernes aktivitetsniveau og din forenings samlede kontingentindtægter.

Hvis din forening både tilbyder aktiviteter for medlemmer samt handicappede medlemmer, så skal du ansøge om aktivitetstilskud for begge medlemsgrupper i samme ansøgning. Der ydes udelukkende tilskud til de aktive og betalende medlemmer i din forening inden for den afregningsperiode, som du har angivet. Passive medlemmer kan ikke modtage aktivitetstilskud og passive medlemmers eventuelle kontingentindbetalinger må ikke medregnes i den kontingentindtægt, som du påfører i ansøgningen om aktivitetstilskud.

Point
Medlemmer i aldersgruppen 0-5 år udløser ét point pr. medlem
Medlemmer i aldersgruppen 6-18 år udløser 3 point pr. medlem, hvis medlemmet har haft mellem 1-40 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-18 år udløser 6 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mellem 41-80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-18 år udløser 9 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mere end 80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 19-24 år udløser 2 point pr. medlem

Points (gældende for handicappede aktivitetsudøvere / handicaphold)
Medlemmer i aldersgruppen 0-5 år udløset 2 point pr. medlem
Medlemmer i aldersgruppen 6-24 år udløser 6 point pr. medlem, hvis medlemmet har haft mellem 1-40 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-24 år udløser 12 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mellem 41-80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-24 år udløser 18 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mere end 80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer over 25 år udløser 3 point pr. medlem, hvis medlemmet har haft mellem 1-40 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer over 25 år udløser 6 point, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mellem 41-80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer over 25 år udløser 9 point, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mere end 80 timers aktivitet inden for afregningsperioden

Hvis din forening ønsker 6 eller 9 point for de af foreningens medlemmer i alderen 6-18 år, som har haft over 41 eller 81 timers aktivitet ovenstående, så skal du vedhæfte bilag som dokumenterer, at medlemmet (eller dét hold som medlemmet deltager på) har haft aktivitetstimer i dette interval. Dette kan dokumenteres på flere måde, fx via offentliggjort træningsplan på foreningens hjemmeside, træningsplan som annonce i avis eller ved at vedlægge særskilt redegørelse for aktivitetsniveau.

Det samme gør sig gældende for foreninger, som ansøger om forhøjet aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere jf. ovenstående.

Når du begynder at udfylde din ansøgning om aktivitetstilskud, vil du blive bedt om at angive, hvilken afregningsperiode og hvilken regnskabsperiode din forening anvender:

Afregningsperiode:

Din forening kan afregne aktivitetstilskud for det netop afsluttede kalender år eller den igangværende sæson. Din forening skal vælge én af mulighederne og kan ikke skifte afregningsår fra år til år uden forudgående og skriftlig accept fra Fritid:

 • Kalenderåret går fra den 1. januar til den 31. december (fx: 01-01-2022 – 31-12-2022)
 • Sæsonen går fra den 1. juli til den 31. juni (fx: 01-07-2022 – 30-06-2023)

Regnskabsperiode:

Hvis din forening afregner aktivitetstilskud for et kalenderår, så skal du vedlægge regnskabet fra forrige kalenderår og der skal være overensstemmelse med kontingentindbetalingen i foreningens regnskab og den kontingentindtægt, som i påfører i ansøgningen om aktivitetstilskud.

Hvis din forening afregner for en sæson, så skal du vedlægge regnskabet fra forrige kalenderår. Du skal – i din ansøgning – påføre kontingentindtægten for sæsonen. Her vil der ikke være overensstemmelse mellem tallet i regnskabet og tallet i ansøgningen.

Kontingentindbetalinger, som din forening har modtaget efter den 31. marts skal ikke medtages i din ansøgning om aktivitetstilskud, hvorfor vi opfordrer din forening til at have afregnet al kontingent senest den 31. marts hvert år.

Din forening skal på forlangende kunne dokumentere sine kontingentindbetalinger.
 

Det er det enkelte medlems alder ved kalenderårets begyndelse – og uanset hvilken afregningsperiode der er valgt (kalenderår eller sæson) – som er afgørende for medlemmets placering i alderskategorierne.
 

Hvis din forening ønsker 6 eller 9 point for de af foreningens medlemmer i alderen 6-18 år, som har haft over 41 eller 81 timers aktivitet jf. pointskemaet, så skal du vedhæfte bilag som dokumenterer, at medlemmet (eller dét hold som medlemmet deltager på) har haft aktivitetstimer i dette interval. Dette kan dokumenteres på flere måde, fx via offentliggjort træningsplan på foreningens hjemmeside, træningsplan som annonce i avis eller ved at vedlægge særskilt redegørelse for aktivitetsniveau (se eksempel).

Eksempel:
U13 drenge i fodbold har aktivitet hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 – 20.00 i 36 uger. Dette bliver til 4 ugentlige aktivitetstimer i 36 uger = 144 timers aktivitet (for holdet). Holdets medlemmer (jf. medlemslisten) vil da kunne opnå 9 point pr. medlem jf. oplysningerne herunder:

Point
Medlemmer i aldersgruppen 0-5 år udløser ét point pr. medlem
Medlemmer i aldersgruppen 6-18 år udløser 3 point pr. medlem, hvis medlemmet har haft mellem 1-40 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-18 år udløser 6 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mellem 41-80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-18 år udløser 9 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mere end 80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 19-24 år udløser 2 point pr. medlem

Points (gældende for handicappede aktivitetsudøvere / handicaphold)
Medlemmer i aldersgruppen 0-5 år udløset 2 point pr. medlem
Medlemmer i aldersgruppen 6-24 år udløser 6 point pr. medlem, hvis medlemmet har haft mellem 1-40 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-24 år udløser 12 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mellem 41-80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer i aldersgruppen 6-24 år udløser 18 point pr. medlem, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mere end 80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer over 25 år udløser 3 point pr. medlem, hvis medlemmet har haft mellem 1-40 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer over 25 år udløser 6 point, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mellem 41-80 timers aktivitet inden for afregningsperioden
Medlemmer over 25 år udløser 9 point, hvis det kan dokumenteres, at medlemmet har haft mere end 80 timers aktivitet inden for afregningsperioden

Din forening kan maksimalt modtage et aktivitetstilskud svarende til 50 % af din forenings samlede kontingentindtægter for foreningens aktive og betalende medlemmer i den valgte afregningsperiode, og uanset antallet af point.

Når Fritid, senest den 31. marts, har modtaget alle ansøgninger så kendes det samlede antal ansøgte point for samtlige foreninger.

Folkeoplysningsudvalget beslutter på et efterfølgende møde, hvad ét point skal udløse i kr.

Eksempel:
Din forening har ansøgt om 120 point og ét point udløser 70 kr. Dette betyder, at din forening som udgangspunkt vil modtage et aktivitetstilskud på (120 point x 70 kr.) 8.400 kr. Din forening har, jf. regnskabet, modtaget kontingentindbetalinger på 14.000 kr., hvoraf 50 % svarer til 7.000 kr. Din forening vil da blive nedjusteret mede (8.400 kr. – 7.000 kr.) 1.400 kr.
 

Aktivitetstilskuddet udbetales som udgangspunkt i juni-august måned og udbetalingen sker til din forenings CVR-nummer. Du vil modtage et udbetalingsbrev i din forenings digitale postkasse, hvor du kan se, hvordan tilskuddet er beregnet.
 

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattestreglerne er med til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få et børnerelateret job - eksempelvis i en forening.

Når din forening har indhentet børneattester jf. lovgivningen, kan du indsende "Erklæring om indhentelse af børneattester" til Ikast-Brande Kommune - det er en forudsætning for, at din forening kan få anvist lokaler eller modtage tilskud, at erklæringen er indsendt til Ikast-Brande Kommune.

Erklæringen skal underskrives af foreningens tegningsberettigede jf. vedtægten og indsendes én gang årligt.

Send erklæring om indhentelse af børneattest til Ikast-Brande Kommune
 

Din forening afgør selv, hvorvidt I ønsker at benytte en folkevalgt, registreret eller statsautoriseret revisor. Det er dog et krav, at foreninger, der modtager et højere tilskud end 300.000 kr. pr. år, skal benytte en registreret eller statsautoriseret revisor.

Hvis din forening i forrige kalenderår har modtaget over 300.000 kr. i tilskud fra Ikast-Brande Kommune fra puljerne aktivitetstilskud, lokaletilskud og tilskud til lederuddannelse tilsammen, så skal din forening benytte en registreret eller statsautoriseret revisor til at underskrive foreningens regnskab og revisorerklæring til Ikast-Brande Kommune i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud.

Uanset valg af revisor, skriver denne ikke under på forhold vedrørende lovgivning om indhentelse af børneattester.
 

Fritid foretager stikprøvekontrol ud fra følgende retningslinjer:

 • Minimum 10 % af de foreninger, som har ansøgt om aktivitetstilskud udtrækkes til stikprøvekontrol.
 • Alle foreninger, hvis samlede antal ansøgte point overstiger sidste års samlede antal ansøgte point med 25 % eller mere, udtrækkes til stikprøvekontrol.

Såfremt grunden til det øgede antal ansøgte point er, at foreningen ansøger om forhøjet aktivitetsniveau for sine medlemmer i alderen 6-18 år, vil en konkret og individuel vurdering blive lagt til grund for eventuel stikprøveudtagelse.

 • Alle nye foreninger, som ansøger om aktivitetstilskud for første gang, udtrækkes til stikprøvekontrol.
 • Såfremt det viser sig, at 10 % eller flere af foreningerne har ansøgt om 25 % eller flere point i indeværende, år sat i forhold til forrige år, udtrækkes alene disse foreninger til stikprøvekontrol.
 • Såfremt det viser sig, at færre end 10 % af foreningerne har ansøgt om 25 % eller flere point i indeværende år sat i forhold til forrige år, udtrækkes de foreninger som er tættest på 25 % stigningen i point, op til minimum 10 %.

Fritid forbeholder sig desuden retten til, vilkårligt, at udtage yderligere foreninger til stikprøvekontrol.

Hvis din forening udtages til stikprøvekontrol, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Fritid og få nærmere information om proceduren.

Ansøg om aktivitetstilskud for 2022

OBS: Du kan først ansøge om aktivitetstilskud, når din forening har foretaget en medlemsindberetning- dette gør du ved at klikke her.

Ansøgningsfristen er den 31. marts

Husk at vedlægge eller indsende en revisorerklæring til din ansøgning om aktivitetstilskud. Hvis du ikke på tidspunktet for indsendelse af din ansøgning om aktivitetstilskud har en underskrevet revisorerklæring, så vil det i din kvitterings e-mail fremgå, hvordan du skal indsende erklæringen. 

Bemærk, at der ikke kan udbetales et aktivitetstilskud hvis ikke der indsendes en revisorerklæring.

 1. Åben og gem revisorerklæringen
 2. Indsend den underskrevne revisorerklæring