Vejledning til den særlige pulje til landsdistriktsudvikling


Ansøg den særlige pulje til landsdistriktsudvikling 2020

Ansøgningsfristerne er den 30. april 2020 og igen 31. oktober 2020 forudsat.


Kort om den særlige pulje for landsbyudvikling
Lokalråd i kommunens landsbyer kan søge om tilskud fra denne pulje under forudsætning af, at der medfølger en vis procentandel anden finansiering efter nærmere bestemmelser. Kommunens byer og centerbyer kan ikke søge om midler fra denne pulje.
Tilskudspuljen administreres af Erhvervs, Vækst og Bosætningsudvalget.

Der kan opnås 70 % i støtte.

Hvem kan søge?
Lokalråd i kommunens landsbyer kan søge om støtte til projekter, der er til gavn for kommunens landdistrikter eller landsbyer og kommer landsbyens borgere til gode.

Det er lokalrådet, der skal afholde og betale projektets udgifter, dvs. midlerne kan ikke gives videre til andre aktører.

Hvornår kan der søges?
Der kan søges 2 gange om året - 30. april og 31. oktober ved at logge sig ind i Ikast-Brande Kommunes foreningsside, hvor ansøgningspuljer mm. fremgår:
www.aktivikastbrande.dk.

 

Retningslinjer for puljen
Der kan max ansøges om 70 % af beløbet fra tilskudspuljen til en særlig indsats for landsbyudvikling.

Det er ansøgers ansvar at sørge for, at de nødvendige tilladelser til at kunne gennemføre projektet er tilvejebragt eller kan tilvejebringes.

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget godkender hvert år et tema for projekter, som prioriteres højest ved fordelingen af midlerne. I 2020 er temaet Bosætning.

Frivilligt arbejde
Maksimalt 15 % af det støtteberettigede beløb kan finansieres med frivillige timer. De frivillige timer værdisættes til 100 kr. pr. time. Timeforbruget for det frivillige arbejde skal være realistisk i forhold til det ansøgte projekt, og skal dokumenteres med timesedler.

Der kan ikke ydes støtte til følgende
- enkeltpersoners private anliggender
- private virksomheder
- projekter, der kan opnå støtte fra puljer under Folkeoplysningsudvalget
- projekter, der har mulighed for at opnå støtte fra andre anlægspuljer i Ikast-Brande Kommune, fx Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje og/eller Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje.
- projekter, der vedrører vedligeholdelse eller renovering af bygninger, herunder ombygninger, der vurderes at have karakter af vedligeholdelse eller renovering, fx forsamlingshuse
- projekter, der allerede er gennemført
- drift

Bemærk
Af retningslinjerne for LAG-projekter fremgår det, at supplerende kommunale tilskud kan indgå som en del af ansøgers egenfinansiering, selv om dette kan resultere i, at der ydes over 50 % i kommunalt tilskud til et projekt. Dette gælder også i forhold til denne pulje.

Udbetaling af støtte (og rateudbetaling)
Støtten udbetales på baggrund af fakturaer og regnskab for projektet, dvs. når projektet er afsluttet. Er tilskuddet større end 50.000 kr., kan ansøger indsende fakturaer ad to omgange, dvs. når 50 % af projektet er gennemført og igen når hele projektet er gennemført og regnskab er udarbejdet.


Ansøg den særlige pulje til landsdistriktsudvikling 2020

Ansøgningsfristerne er den 30. april 2020 og igen 31. oktober 2020 forudsat.