Voksenundervisning/Aftenskoler

Formål

Formålet med den folkeoplysende voksensundervisning er, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Formålet er ydereligere beskrevet i Folkeoplysningslovens kapitel 4, § 7.

 

Hvem kan søge tilskud til undervisning?

Godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, kan søge tilskud til undervisning.

Tilskud gives til aflønning af lærere og ledere ved undervisning og til debatskabende aktiviteter i Ikast-Brande Kommune, og skal være i overensstemmelse med reglerne i Undervisningsministeriets løn-cirkulære.

Undervisningen skal stå åben for alle, og skal annonceres med oplysning om tid, sted og pris. Aftenskolerne er forpligtet til at indsende brochure eller anden annoncering til administrationen. Til undervisning, studiekreds og foredragsvirksomhed skal der være deltagerbetaling.

 

For voksne, og for børn og voksne sammen, gives der tilskud til:

 • Undervisning
 • Studiekreds
 • Foredragsvirksomhed
 • Debatskabende aktiviteter
 • Aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer
 •  

Der gives ikke tilskud til:

 • Formel kompetencegivende undervisning
 • Undervisning, studiekredse og foredrag, der indeholder agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.
 • Undervisning, studiekreds og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og kompetencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.
 • Undervisning udelukkende for flygtninge med henblik på integration, falder udenfor folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt virksomheden hører under folkeoplysningsloven.

Egenforvaltning:

Aftenskolen træffer selv beslutning om deltagerbetalingen, om ansættelse og afskedigelse af leder, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrettelæggelsesform, om andre aktiviteter, om kursuslængde og om antallet af deltagere på det enkelte hold.

Nye foreninger:

Nye ansøgere, der har søgt om tilskud inden den 15. marts samme år, indgår i fordelingen af den samlede ramme til området. Tilskud afhænger af tidspunktet for foreningens godkendelse. Der udbetales ikke a conto beløb til foreninger inden den endelige afregning.

Ansøgninger der indkommer i løbet af året behandles i Folkeoplysningsudvalget, der - i det omfang der er midler til rådighed - kan yde tilskud efter konkret vurdering.

Deltagere fra andre kommuner:

Det er ikke en betingelse for deltagelse i undervisningen, at deltagerne har bopæl i Ikast-Brande Kommune, men Ikast-Brande Kommune kan kræve betaling fra den kommune, hvor deltageren var hjemmehørende ved kursets start for deltagelse ved undervisning, studiekreds og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Reglen om mellemkommunal betaling gælder ikke for deltagelse ved foredrag.

Administration:

Kommunen varetager administrationen i forbindelse med aflønning af ledere og lærere for de aftenskoler der ønsker det, og som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der modtager statstilskud.

Aftenskoler tilhørende landsdækkende organisationer, som modtager statstilskud, kan mod betaling af et beløb pr. hold få lavet lønberegning for ledere og lærere.

Tilskudsberegning:

Kommunalbestyrelsen fastsætter den årlige beløbsramme. Folkeoplysningsudvalget fordeler beløbsrammen mellem foreningerne, og tildelingen følger kalenderåret. Ikke forbrugte midler overføres til kommende år.

Ved fordeling tages der udgangspunkt i aftenskolens opnåede deltagertimer. Deltagertimer opgøres som et gennemsnit af opgørelserne fra de tre forrige regnskabsår.

Tilskud udmeldes som et årligt tilskudstilsagn. Der udbetales et a contobeløb på 4/12 af forrige års tilskud. A conto beløbet udbetales januar/februar måned indtil folkeoplysnings-udvalgets endelige fordeling sker. Den endelige fordeling foregår efter at opgørelse over deltagertimer, regnskab og andet fra året før er modtaget i Erhverv og Fritid og behandlet på et folkeoplysningsudvalgsmøde. 

Aftenskolerne kan herudover henvende sig til Erhverv og Fritid for at få udbetalt a conto-beløb på maksimalt 6/12 af forrige års tilskud.

Beregning af deltagertimer:

Ved almen undervisning kan max. medtælles 25 deltagere pr. hold. Eksempelvis giver 12 deltagere x 20 timer = 240 deltagertimer.

Ved handicappede i relation til emnet må der max. være 7 deltagere på et hold, og hver deltager tæller med 3½ deltagertime. Eksempelvis giver 7 deltagere x 20 timer x 3½ = 490 deltagertimer.

Ved instrumentalundervisning må der max. være 8 deltagere på et hold, og hver deltager tæller med 3 deltagertime. Eksempelvis giver 8 deltagere x 20 timer x 3 = 480 deltagertimer.

Ved beregning af tilskud til foredrag tæller en deltager med 3 deltagertimer. Hvert foredrag kan max. medregnes med 150 deltagertimer.

Regnskab/dokumentation:

Aftenskolen aflægger regnskab for tilskud, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling og antallet af deltagertimer. Deltagertimer beregnes for hvert hold. Deltageren skal deltage og have betalt for at være tilskudsberettiget.

Tilskudsregnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de gældende regler.

Aftenskolen afgør selv, om man ønsker at benytte en folkevalgt, registreret eller statsautoriseret revisor. Dog skal foreninger, der modtager større tilskud end 300.000 kr. årligt, benytte en registreret eller statsautoriseret revisor.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og attesteret af revisor. Regnskabsperioden skal følge kalenderåret.

Beløb der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de gældende regler, skal tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud.

Det maksimale tilskud:

Det maksimale tilskud er udtryk for, at Folkeoplysningsloven sætter grænser for kommunens maksimale tilskud til aftenskolerne. Overstiger tilskudstilsagnet for et pågældende år aftenskolens maksimale tilskud, sker der en modregning i de efterfølgende tilskud. Det maksimale tilskud fastsættes ved hjælp af følgende tilskudsbrøker:

 • Tilskud til undervisning må ikke overstige 1/3 af den udbetalte leder- og lærerløn i afregningsperioden.
 • Tilskud til undervisning af handicappede i relation til undervisningen må ikke overstige 8/9 af udgifterne til aflønning af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning. Undervisningen skal ske på små hold og deltagerne skal underskrive en handicaperklæring.
 • Tilskud til instrumentalundervisning må ikke overstige 5/7 af udgifterne til aflønning af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning. Undervisningen skal ske på små hold.

10%-puljen, tilskud til debatskabende aktiviteter:

Tilskud til debatskabende aktiviteter - 10% puljen
Den enkelte forening skal afsætte 10% af den samlede beløbsramme til Debatskabende Aktiviteter, der kan bruges på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Aktiviteterne kan være:

 • debatmøder
 • studiekredse
 • foredrag med struktureret debat
 • cafémøder, workshops, happenings, gadeteater - alt andet end traditionel undervisning

Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være:

 • behandling
 • agitation
 • underholdning
 • valgkampagner (Ved valgkampagner forstår folkeoplysningsudvalget et arrangement, hvor kun en enkelt valgliste/parti lægger op til debat - der må dog oplyses og skabes debat om emnerne).

Aktiviteten skal henvende sig til et bredt udsnit af befolkningen og debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet. Emnerne kan være af lokal, global, musisk, politisk, håndværksmæssig eller religiøs karakter, men de skal være debatskabende og deltagerne skal inddrages aktivt i debatten.

Debatskabende arrangementer skal annonceres offentligt og det skal fremgå af annoncen, hvor stor en eventuel deltagerbetaling er. Aktiviteterne skal være åbne for alle. Er der deltagerbetaling, skal et eventuelt overskud bruges inden for aftenskoleundervisningens område. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteter under denne pulje.

Puljen kan ikke anvendes til:

 • befordring af deltagere
 • forplejning af og udgifter til overnatning for deltagerne
 • materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
 • entreudgifter for deltagerne

Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer eller institutioner.

Af puljen må der højst anvendes:

 • til lederhonorar max. 20%
 • til administration max. 10%

Her kan du læse om regnskab/dokumentation for 10% puljen

Ovenstående max. beløb til lederhonorar og administrationen beregnes på baggrund af udgifterne til det konkrete arrangement. Der kan ikke opgøres mere end de henholdvis 20 % og 10 % af den samlede ramme, der er til rådighed i den enkelte forening.

Udgifter til annoncering indgår i beregningen af udgifterne til det konkrete arrangment, og der er således ikke lagt loft over udgifterne til annoncering.

Hvis foreningen ikke bruger sin pulje, skal de uforbrugte midler tilbagebetales, dog kan 25% af årets tildelte midler til 10%-puljen overføres til efterfølgende år, hvorefter det afregnes.

10%-puljen, regnskab og dokumentation:

Alle udgifter, der er afholdt af puljen, skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et arrangement under debatpuljen.

Foreningen skal i sin beretning, eller på anden måde, redegøre for, hvilke aktiviteter der er finansieret af midlerne, og hvordan disse har fremmet formålet. Foreningen skal oplyse antallet af arrangementer og antal deltagere i hvert.

Afholdes aktiviteten i samarbejde med andre foreninger, skal den enkelte forening aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement. Foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet skal fremgå af regnskabet.

Annoncering og dokumentation for afholdte udgifter, skal indsendes sammen med aftenskolens øvrige regnskaber og tilskudsansøgning senest d. 31 marts til Erhverv og Fritid.

Tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer:

Af den samlede beløbsramme, fratrukket 10% kan den enkelte forening afsætte 40% til aktiviteter, tilrettelagt som Fleksible Tilrettelæggelsesformer, der kan bruges på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. 

Det er frivilligt for den enkelte aftenskole, om den vil anvende midler af puljen til Fleksible tilrettelæggelsesformer, og hvor meget af puljen den vil anvende. Der sker altså ingen tilbagebetaling, hvis der ikke anvendes op til 40%.

Undervisningen skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i Folkeoplysningsloven jfr. pkt. 1, og med respekt for forskellige holdninger sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag.

Inden for disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der er gældende for den traditionelle aftenskoleundervisning, og undervisningen skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

Aktiviteten kan være:

 • Åbne studiecirkler
 • Åbne studieværksteder
 • Workshops
 • Fjernundervisning

Tilskuddet kan bruges til:

 • Løn til de personer, der forestår undervisningen. Aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets løn-bekendtgørelse.
 • Lederhonorar, dog max. 20% af aftenskolens udgifter til Fleksible tilrettelæggelsesformer.
 • Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold indenfor fjernundervisning. Ved fjernundervisning skal Mindst 30% af timerne for det enkelte hold gennemføres i fællesskab.
 • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • Annoncering
 • Lokaleudgifter

Undervisning tilrettelagt som Fleksible Tilrettelæggelsesformer skal annonceres som sådan og foregå på hold med registrering af deltagerne, og der skal være en deltagerbetaling.

Udgifter
Aftenskolerne afgør selv, hvor store udgifterne skal være pr. hold og pr. time inden for beløbsrammen, men 2/3 af holdets udgifter skal betales af deltagerne. 

Der foretages separat afregning af udgifter til Fleksible Tilrettelæggelsesformer. Afregningsskema kan hentes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

Emnevalg
Der er som udgangspunkt frit emnevalg, men Fleksible Tilrettelæggelsesformer skal baseres på holddannelse, være åbne for alle, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Det er en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til arrangementer under denne pulje.

Det forudsættes, at aktiviteterne tilrettelagt som Fleksible Tilrettelæggelsesformer klart adskiller sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning.

Tilskud til folkepensionister, studerende og færtidspensionister:

Folkepensionister og førtidspensionister
Der gives tilskud til deltagerbetalingen for folkepensionister, der er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune og som deltager på kurser som udbydes af aftenskoler i Ikast-Brande Kommune.

Tilskudsprocenten fastsættes af folkeoplysningsudvalget efter den årlige budgetvedtagelse.

Studerende
Der ydes desuden et tilskud til studerende over 18 år som er på SU og er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune.

Der ydes i begge tilfælde et tilskud på 40 % af deltagerbetalingen, hvilket sker igennem aftenskolen.

Førtidspensionister 

Fra den 1. juli 2016 nedsættes tilskuddet for førtidspensionister til 10 % af deltagerbetalingen.

Der gøres opmærksom på, at der kun ydes tilskud til deltagere som er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune og som deltager i undervisning der udbydes af aftensskoler i Ikast-Brande Kommune.

Deltagerbetalingen er ikke tilskudsberettiget, hvis der tilbydes undervisning i en anden kommune fordi den pågældende undervisning ikke udbydes i Ikast-Brande Kommune.

Lokaler:

Hovedregelen er, at der anvises kommunale, regionale eller statslige lokaler. De anviste lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Lokalerne stilles endvidere til rådighed med den indretning og det inventar der er til rådighed, når lokalerne anvendes til primære brug.

Aftenskolerne må vige såfremt skolen/institutionen selv skal bruge lokalet. Aftenskolen skal, af hensyn til orientering af lærer og deltagere, have aflysningen i Coventus senest fredag i ugen op til afviklingsdagen.